2022

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

”EUROPEAN NETWORKING AS A METHOD FOR FURTHER TRAINING AND EXCHANGE OF IDEAS IN THE LIFELONG LEARNING SECTOR” [EU NET].

Krótki opis:

Główne wyzwanie, jakie podejmuje EU NET to niski poziom networkingu/sieciowania na poziomie europejskim pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w sektorze uczenia się przez całe życie (edukacji dorosłych).

Partnerzy projektu zidentyfikowali dwie główne przyczyny tej sytuacji: Po pierwsze, jest to brak rozwiązań prawnych dotyczących sieciowania na poziomie europejskim, odpowiednich i dostępnych dla szerokiego grona organizacji nie działających dla zysku (non-profit i not-for profit). Po drugie, nadal brakuje  dostępu do praktycznych przykładów, studiów przypadków, materiałów do samodzielnego podnoszenia kompetencji, w dziedzinie budowania współpracy i sieciowania na poziomie europejskim, dedykowanych ludziom sektora uczenia się przez całe życie.

Głównym celem inicjatywy EU NET jest wsparcie sieciowania na poziomie europejskim w sektorze organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarze uczenia się przez całe życie.  

Projekt EU NET kontynuuje – i buduje na wnioskach z realizacji – dwóch wcześniejszych projektów zainicjowanych i koordynowanych przez FAIE: “First-time international projects realisers support network”, zrealizowanego w latach 2018 – 2022 oraz “Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning", realizowanego w latach 2019 – 2022.

Okres realizacji projektu: Luty 2022 – Maj 2023.

Partnerzy realizujący projekt:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, PL (Koordynator), www.fundacjaaie.eu
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT), undefined
Folk High School Association Surrounding Budapest, Hungary, undefined
Rightchallenge - Associação (PT), www.rightchallenge.org
Húsavík Academic Center (IS), www.hac.is

Strona EU NET/więcej informacji: www.first-network.eu

Współfinansowanie: Unia Europejska.

PL_Współfinansowane_przez_Unię_Europejską_PANTONE.jpg

 

2020

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

E4ALL_original_logo.png

”E4All. More attractive and inclusive education for all generations".

Krótki opis:
Głównym wyzwaniem, na które odpowiada E4All, jest niewielkie wsparcie dostępne dla realizatorów uczenia się przez całe życie w zakresie projektowania atrakcyjnej i włączającej edukacji, odpowiedniej dla różnych pokoleń uczących się.  

Zespół projektu koncentruje się na wspieraniu edukatorów i edukatorek we włączaniu w proces uczenia się przez całe życie różnych pokoleń tak, by umożliwić wspólne uczenie się, uczenie się od siebie nawzajem oraz uczenie się o sobie nawzajem.

Jako główne obszary edukacji, atrakcyjne zarówno dla młodszej i starszej generacji uczących się, wybraliśmy: naukę języków obcych, korzystanie z mobilności edukacyjnych w Europie oferowanych przez Program Erasmus+, prawa obywatelskie w UE, kompetencje cyfrowe i krytyczne myślenie, świadomość ekologiczną, projektowanie spersonalizowanych procesów kształcenia atrakcyjnych dla konkretnych uczących się.

Realizacja E4All jest elementem realizacji długoterminowych planów strategicznych Partnerów, mających na celu wypracowywanie nowych rozwiązań i narzędzi edukacji międzypokoleniowej.

Celem głównym projektu jest wsparcie edukatorów i edukatorek osób dorosłych w projektowaniu, realizowaniu i promowaniu bardziej atrakcyjnej i mocniej włączającej oferty edukacyjnej dla wszystkich pokoleń dorosłych słuchaczy i słuchaczek.

Okres realizacji projektu: Grudzień 2020 – listopad 2022

Partnerzy realizujący projekt:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, PL (Koordynator), www.fundacjaaie.eu
Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Villaverde, ES, www.eoivillaverde.com
Challedu, GR, undefined
ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUVITA E.T.S., IT,  www.eduvita.it
European Initiative for Education, AT, www.advanced-training.net
Ecological Future Education, LV,  www.efe.lv 

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ (2014-2020), KA2, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.


Boost_final.png

“Boost Social Inclusion in Amateur Arts and Voluntary Culture” [Akronim: BOOST]

Krótki opis:
W ostatnich latach można zaobserwować rosnące w Europie zainteresowanie potencjałem sektora kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego w zakresie wspierania integracji społecznej. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu publikacjach i projektach skupiających się na tym, wzajemnym, powiązaniu (sprawozdanie Cultural Heritage Counts for Europe 2018; Komisja Europejska 2018; European Research Partnership on Cultural and Creative Spillovers 2019; Matarasso 2018; Culture Action Europe 2018).

Opierając się na tych danych, na własnych badaniach i wynikach poprzedniego projektu Erasmus+ BRIDGING, partnerzy projektu postanowili dalej eksplorować temat potencjału, w ramach którego działania kulturalne, kreatywne, artystyczne – przede wszystkim te realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego - mogą sprzyjać integracji społecznej. Wielu realizatorów usług edukacyjnych w tej dziedzinie wie, że ich praca może wspierać włączenie społeczne. Jednak to, jak konkretnie można to robić, jakie kategorie i praktyczne pytania należy wziąć pod uwagę podczas planowania, organizowania, rekrutowania, prowadzenia działań kreatywnych, by ich efektem była integracja społeczna, jest często niejasne.

Głównym celem projektu BOOST jest wsparcie organizatorów uczenia się przez całe życie z sektora kultury, sztuki (również nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego w bardziej świadomej i systematycznej pracy na rzecz budowania i promowania integracji społecznej.

W trakcie realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie pogłębionych badań sektora oraz zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie nowych narzędzi i metod mających na celu usprawnienia pracy na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału organizacji kulturalnych, artystycznych i sektora dziedzictwa kulturowego w promowaniu integracji społecznej.

Okres realizacji: Wrzesień 2020 – Grudzień 2022.

Partnerzy realizujący projekt:
Kulturelle Samrad i Danmark (DK), www.kulturellesamraad.dk(Coordinator)
Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK), www.interfolk.dk
Voluntary Creativity Company (IR), undefined
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu
EDUCULT - Denken und Handeln im Kulturbereich Verein (AT), www.educult.at
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (SI), www.jskd.si

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA2 Współpraca na rzecz innowacji I wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych.

WWW [English]: https://boostparticipation.eu/

 

„Rekomendacje dla uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych dla uczenia się przez całe życie”

Kontynuacja.

WWW [polski, angielski, włoski, niemiecki, duński, węgierski]: https://first-network.eu/pl/

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

Kontynuacja.

WWW [polski, angielski, włoski, niemiecki, duński, węgierski]: https://first-network.eu/pl/

 

"Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe życie".

Kontynuacja.

 

2019

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Rekomendacje dla uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych dla uczenia się przez całe życie”(EN:”Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning”, AER-V).

Krótki opis:
Głównym wyzwaniem, które podejmuje zespół projektowy jestniski poziom dostępnego wsparcia w dziedzinie uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych, działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, nabywanych w procesie kształcenia formalnego, nieformalnego I poza-formalnego.

Głównym celem zespołu projektowego jestwsparcie menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora uczenia się przez całe życie w procesie uznawania i potwierdzania ich kompetencji.

Grupę docelową działańprojektu stanowią, przede wszystkim, członkowie,pracownicy, współpracownicy I wolontariusze organizacji edukacyjnych trzeciego sektora (tj. organizacji społeczeństwa obywatelskiego, włączając grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje nie działające dla zysku). 
W ramach projektu odbędzie się kilka międzynarodowych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Zrealizujemy również krótkie szkolenie dla kadry zaangażowanych organizacji – Ko-laboratorium Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego.
Rezultat AER-V będą stanowiły rekomendacje na rzecz uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz uczenia się przez całe życie.

AER-V to element długoterminowego, strategicznego planu kluczowych partnerów projektu, mającego na celu zapewnienie długofalowego wsparcia dla współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.

Powiązany projekt: “Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych”.

Okres realizacji: Grudzień 2019 –grudzień 2021.

Partnerzy realizujący projekt:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu (Leader)
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT), http://www.cooss.it/it/
Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK), www.interfolk.dk

EDUCULT - DENKEN UND HANDELN IN KULTUR UND BILDUNG (AT), www.educult.at

Rightchallenge - Associação (PT), www.rightchallenge.org

INSTITOUTO NEUROEPISTIMON KAI TECHNOLOGIAS KYPROU/ Future Worlds Centre (CY), www.futureworldscenter.org

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ (2014-2020), KA2, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

WWW [polski, angielski, włoski, niemiecki, duński, węgierski]: https://first-network.eu/pl/

 

"Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe życie".

Tytuł: "Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe życie" (EN: "Co-creation as a leverage for Lifelong learning")

Krótki opis:
Aby uzyskać efekt synergii i zmaksymalizować uczenie się od siebie nawzajem - zaprosiliśmy do współpracy dwie współpracujące organizacje o podobnych celach edukacyjnych. FAIE – jako organizacja najbardziej doświadczona w realizacji projektów międzynarodowych i posiadająca liczne kontakty w UE – została liderem Konsorcjum.

Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków konsorcjum w zakresie działających z sukcesem u Partnerów rozwiązań, modeli i form wspierania, promowania i organizowania nieformalnej edukacji dorosłych na styku edukacji i kultury.

Cel ten planujemy zrealizować podczas 3 wyjazdów edukacyjnych – dwóch w formie tzw. obserwacji pracy (job-shadowing) oraz jednego kursu/szkolenia. W każdej z mobilności edukacyjnych weźmie udział 10 osób – edukatorów/edukatorów i menadżerów/menadżerek zaangażowanych organizacji.

Okres realizacji projektu: Listopad 2019 – Maj 2021

Członkowie Konsorcjum:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (Lider Konsorcjum), www.fundacjaaie.eu
Stowarzyszenie Dzialań Lokalnych Spichlerz, undefined
Stowarzyszenie Podkultura, undefined

Partnerzy Przyjmujący:
Interfolk, Institut for Civilsamfund, DK, www.interfolk.dk
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, SI, www.jskd.si
St.Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, NL, www.lkca.nl

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ (2014-2020), KA1, Mobilności Edukacyjne

 

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

 

Kontynuacja. Więcej informacji: www.first-network.eu

 

2018

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"(“First-time international project realisers support network”) to międzynarodowy projekt  – partnerstwo strategiczne na rzecz wypracowywania innowacji  – realizowany ze wsparciem Programu Erasmus+. Projekt jest realizowany we współpracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Danii i Austrii w okresie: październik 2018 – wrzesień 2020 (24 miesiące).

Głównym wyzwaniem, na które odpowiada projekt, jest relatywnie niski poziom współpracy międzynarodowej i sieciowania pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych działających w UE, skutkujący niższym niż możliwy poziomem innowacyjności tych organizacji.

Główną grupą docelową projektu są organizacje społeczeństwa obywatelskiego aktywne w sektorze uczenia się przez całe życie – stowarzyszenia,  fundacje, przedsiębiorstwa społeczne, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, spółdzielnie socjalne… etc.  – zainteresowane zainicjowaniem i realizacją współpracy międzynarodowej w ich obszarach działania. Oferta projektu będzie adresowana do pracowników, współpracowników, menadżerów i wolontariszy tych organizacji, a w szczególności – do początkujących menadżerów projektów międzynarodowych.

Ideą projektu jest zaprojektowanie i udostępnienie trwałego wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, które chciały by włączyć współpracę międzynarodowa w swoje strategie rozwojowe.

Celem projektu jest wsparcie podniesienia innowacyjności organizacji edukacji dorosłych w dziedzinie budowania metodologii edukacyjnych, sposobów docierania do dorosłych słuchaczy oraz zarządzania organizacjami, poprzez wsparcie ich w podejmowaniu nowych sposobów i obszarów działania.

Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu zrealizują:

·        Międzynarodowe badania mające na celu określenie dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie wspierania menadżerów projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz określenie kluczowych kompetencji potrzebnych działającym z sukcesem menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Udostępnienie portalu internetowego, gromadzącego pod jednym adresem najistotniejsze informacje i wskazówki dotyczące realizowania współpracy  międzynarodowej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, dedykowanego początkującym menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Udostępnienie systemu mentoring i e-mentoringu dedykowanego początkującym menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Wypracowanie i udostępnienie nowych programów kształcenia oraz otwartych zasobów edukacyjnych dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych, w tym: krajowe i międzynarodowe szkolenia pilotażowe.

·        Powołanie międzynarodowej sieci wspierającej początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.

Partnerzy realizujący projekt to pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich – trzy organizacje pozarządowe I dwa instytuty badawcze, działające w obszarze uczenia się przez całe życie:

-             Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Polska (Aplikant i Koordynator),  www.fundacjaaie.eu

-             Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Włochy, http://www.cooss.it/it/

-             Folk High School Association Surrounding Budapest, Węgry, http://www.bknsz.hu/
(oraz Hungarian Folk High Schools Society, Węgry, na pierwszym etapie realizacji projektu, www.nepfoiskola.hu)

-             Interfolk, Institut for Civilsamfund, Dania,  www.interfolk.dk

-             EDUCULT - Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Austria, http://educult.at/

WWW [polski, angielski, włoski, niemiecki, duński, węgierski]: https://first-network.eu/pl/