2020

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Rekomendacje dla uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych dla uczenia się przez całe życie”

Kontynuacja.

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

Kontynuacja. Więcej informacji: www.first-network.eu

 

2019

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Rekomendacje dla uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych dla uczenia się przez całe życie”(EN:”Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning”, AER-V).

Krótki opis:
Głównym wyzwaniem, które podejmuje zespół projektowy jestniski poziom dostępnego wsparcia w dziedzinie uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych, działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, nabywanych w procesie kształcenia formalnego, nieformalnego I poza-formalnego.

Głównym celem zespołu projektowego jestwsparcie menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora uczenia się przez całe życie w procesie uznawania i potwierdzania ich kompetencji.

Grupę docelową działańprojektu stanowią, przede wszystkim, członkowie,pracownicy, współpracownicy I wolontariusze organizacji edukacyjnych trzeciego sektora (tj. organizacji społeczeństwa obywatelskiego, włączając grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje nie działające dla zysku). 
W ramach projektu odbędzie się kilka międzynarodowych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Zrealizujemy również krótkie szkolenie dla kadry zaangażowanych organizacji – Ko-laboratorium Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego.
Rezultat AER-V będą stanowiły rekomendacje na rzecz uznawania i potwierdzania kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz uczenia się przez całe życie.

AER-V to element długoterminowego, strategicznego planu kluczowych partnerów projektu, mającego na celu zapewnienie długofalowego wsparcia dla współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.

Powiązany projekt: “Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych”.

Okres realizacji: Grudzień 2019 –grudzień 2021.

Partnerzy realizujący projekt:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu (Leader)
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT), http://www.cooss.it/it/
Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK), www.interfolk.dk

EDUCULT - DENKEN UND HANDELN IN KULTUR UND BILDUNG (AT), www.educult.at

Rightchallenge - Associação (PT), www.rightchallenge.org

INSTITOUTO NEUROEPISTIMON KAI TECHNOLOGIAS KYPROU/ Future Worlds Centre (CY), www.futureworldscenter.org

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ (2014-2020), KA2, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

 

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

 

Kontynuacja. Więcej informacji: www.first-network.eu

 

2018

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"

"Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych"(“First-time international project realisers support network”) to międzynarodowy projekt  – partnerstwo strategiczne na rzecz wypracowywania innowacji  – realizowany ze wsparciem Programu Erasmus+. Projekt jest realizowany we współpracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Danii i Austrii w okresie: październik 2018 – wrzesień 2020 (24 miesiące).

Głównym wyzwaniem, na które odpowiada projekt, jest relatywnie niski poziom współpracy międzynarodowej i sieciowania pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych działających w UE, skutkujący niższym niż możliwy poziomem innowacyjności tych organizacji.

Główną grupą docelową projektu są organizacje społeczeństwa obywatelskiego aktywne w sektorze uczenia się przez całe życie – stowarzyszenia,  fundacje, przedsiębiorstwa społeczne, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, spółdzielnie socjalne… etc.  – zainteresowane zainicjowaniem i realizacją współpracy międzynarodowej w ich obszarach działania. Oferta projektu będzie adresowana do pracowników, współpracowników, menadżerów i wolontariszy tych organizacji, a w szczególności – do początkujących menadżerów projektów międzynarodowych.

Ideą projektu jest zaprojektowanie i udostępnienie trwałego wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, które chciały by włączyć współpracę międzynarodowa w swoje strategie rozwojowe.

Celem projektu jest wsparcie podniesienia innowacyjności organizacji edukacji dorosłych w dziedzinie budowania metodologii edukacyjnych, sposobów docierania do dorosłych słuchaczy oraz zarządzania organizacjami, poprzez wsparcie ich w podejmowaniu nowych sposobów i obszarów działania.

Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu zrealizują:

·        Międzynarodowe badania mające na celu określenie dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie wspierania menadżerów projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz określenie kluczowych kompetencji potrzebnych działającym z sukcesem menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Udostępnienie portalu internetowego, gromadzącego pod jednym adresem najistotniejsze informacje i wskazówki dotyczące realizowania współpracy  międzynarodowej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, dedykowanego początkującym menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Udostępnienie systemu mentoring i e-mentoringu dedykowanego początkującym menadżerom projektów międzynarodowych.

·        Wypracowanie i udostępnienie nowych programów kształcenia oraz otwartych zasobów edukacyjnych dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych, w tym: krajowe i międzynarodowe szkolenia pilotażowe.

·        Powołanie międzynarodowej sieci wspierającej początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.

Partnerzy realizujący projekt to pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich – trzy organizacje pozarządowe I dwa instytuty badawcze, działające w obszarze uczenia się przez całe życie:

-             Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Polska (Aplikant i Koordynator),  www.fundacjaaie.eu

-             Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Włochy, http://www.cooss.it/it/

-             Folk High School Association Surrounding Budapest, Węgry, http://www.bknsz.hu/
(oraz Hungarian Folk High Schools Society, Węgry, na pierwszym etapie realizacji projektu, www.nepfoiskola.hu)

-             Interfolk, Institut for Civilsamfund, Dania,  www.interfolk.dk

-             EDUCULT - Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Austria, http://educult.at/